چمن مصنوعی

چمن مصنوعی و حفظ محیط زیست

  امروزه کشور ایران که از لحاظ جغرافیایی در موقعیت نیمه خشک و خشک قرار دارد با بحث کم آبی و بحران خشکسالی و حفظ منابع آبی روبرو می باشدبحران خشکسالی و کبود آب تنها