نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

از آقای فریدونی تا کارلوس کیروش

درباره ی مسائل تئوری، محدودیت ها و مقدورات چمن مصنوعی و هر پدیده ای به طور کلی زیاد صحبت می شود. اما این که بتوان در بازار مخدوش ایران به سر منشا و اصل جنس رسید، صحبت دیگری است. پیشنهاد ما روشن است، چمن مصنوعی خود را از سازمانی دریافت کنید که بیش از 170 شعبه در سراسر کشور دارد، از یک پروژه ی کوچک شخصی در آمل، تا کمپ تیم ملی را کار کرده و می کند و از همه مهم تر این که متصل است به بازارهای بین المللی و کیفیتی جهانی ارائه می دهد، این عبارات تعاریف مجموعه ی رویال چمن است.

در هر دو حوزه ی چمن های تزیینی و ورزشی روی ما حساب کنید.