نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

وضعیت آشفته ی بازار چمن مصنوعی

وضعیت آشفته ی بازار چمن مصنوعی

با توجه به ممنوعیت واردات چمن مصنوعی چه ورزشی و تزیینی و کمرنگ شدن چمن های مصنوعی با کیفیت اروپایی ،بازار شفاف و روشنی برای مصرف کنندگان وجود ندارد و از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی بدون داشتن برنامه و هدف مشخص در بازاریابی و فروش ،دچار توهمات کاذب شده و از این خلاء استفاده کرده و محصولات نامرغوب خود را به قیمت محصولات باکیفیت هلندی و بلژیکی عرضه کردند .

با توجه به عدم برنامه ریزی دولت در بحث واردات و شعار حمایت از تولید داخلی ،برخی از سودجویان را ترغیب میکند تا جایی که میتوانند به مصرف کننده نهایی فشار مضاعف وارد کنند و در اکثر مواقع با عرضه ی جنس بی کفیت و قیمت گزاف سودهای سرشاری به سمت خود سرازیر کنند

چمن مصنوعی ارزان قیمتی را که قبلا مصرف کننده نهایی به قیمت ناچیز خریداری میکرد در حال حاضر باید هموزن و به قیمت چمن مصنوعی هلندی خریداری کنند .


نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

وضعیت آشفته ی بازار چمن مصنوعی

وضعیت آشفته ی بازار چمن مصنوعی

با توجه به ممنوعیت واردات چمن مصنوعی چه ورزشی و تزیینی و کمرنگ شدن چمن های مصنوعی با کیفیت اروپایی ،بازار شفاف و روشنی برای مصرف کنندگان وجود ندارد و از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی بدون داشتن برنامه و هدف مشخص در بازاریابی و فروش ،دچار توهمات کاذب شده و از این خلاء استفاده کرده و محصولات نامرغوب خود را به قیمت محصولات باکیفیت هلندی و بلژیکی عرضه کردند .

با توجه به عدم برنامه ریزی دولت در بحث واردات و شعار حمایت از تولید داخلی ،برخی از سودجویان را ترغیب میکند تا جایی که میتوانند به مصرف کننده نهایی فشار مضاعف وارد کنند و در اکثر مواقع با عرضه ی جنس بی کفیت و قیمت گزاف سودهای سرشاری به سمت خود سرازیر کنند

چمن مصنوعی ارزان قیمتی را که قبلا مصرف کننده نهایی به قیمت ناچیز خریداری میکرد در حال حاضر باید هموزن و به قیمت چمن مصنوعی هلندی خریداری کنند .